గర్బిణి సంరక్షణకు డాక్టర్ సలహాలు ....!

   ఎంత వ్యవధిలో పరీక్ష చేయించుకోవాలి?

  • 28వారాల వరకు - నెలకొకసారి
  • 28-36 వారాలు - 15 రోజులకొకసారి
  • 36 వారాల నుండి ప్రసవమయేవరకు - వారానికొకసారి
  • భారతదేశంలో ఎక్కువమంది తల్లులు సామాజికంగా, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గానికి చెందినవారు. ఒకరోజు ఆసుపత్రికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోవడమంటే దాని అర్థం ఒకరోజు ఆదాయాన్ని కోల్పోవడమే. ఈ కారణాలవల్ల తరచుగా పరీక్షకు వెళ్ళలేనివారు కనీసం 4 సార్లు పరీక్ష చేయిం చుకోవాలి.
  • గర్బం అని అనుమానం రాగానే • 24-26 వారాల మధ్య • 32-34 వారాల మధ్య • నెలలు నిండాక
©2019 APWebNews.com. All Rights Reserved.