అంటార్కిటికాలో ఓ వింత గ్రామం ఉంది. అక్కడ బతకాలంటే ఎవ్వరైనా కచ్చితంగా అపెండిక్స్(ఉండుకం) ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సిందే. లేకపోతే బతుకలేరు. ఒక్కోసారి ప్రాణాలమీదకు కూడా వస్తుంది. ఇక ఆడవారైతే గర్భం దాల్చొద్దు కూడా. ఎందుకో తెలుసా?

Page 3 of 143

©2018 APWebNews.com. All Rights Reserved.