‘‘జగన్మాతర్భవ్యాంగుళి వివర మార్గేషుగళితం
చతుర్ధాతే పాదాంబుజ సలిలమే తద్విజయతే
ప్రదాతుం ధర్మార్థ ప్రముఖ పురుషార్థ ద్వయయుగం
చతుర్మూర్త్యా విద్ధావివ కనక దుర్గా భగవతి’

పరమేశ్వరుడు లోకానికి ఆదిదేవుడు. ఈ స్వామివారికి పెళ్లాడానికి పార్వతీదేవి తపస్సు చేస్తారు. ఆ తపస్సుతో ప్రీతిచెంది శివుడు పార్వతీదేవిని పెళ్లి చేసుకుంటారు. పూర్వం దేవతలలో భండాసురుడనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు.

మానవుడు తన నిత్యజీవితంలో అసత్యానికి తావులేకుండా సదా సత్యమే పలకడానికి ప్రయత్నించాలి. సంకల్పంఉంటే ఇదేమీ అసాధ్యమైన పనికాదు. కాని, ఈనాడు చాలామంది సత్యాన్ని గురించి అంతగా పట్టించుకుంటున్నట్లు గాని, సత్యాసత్యాల మధ్య విచక్షణ చూపుతున్నట్లుగాని  కనిపించడం లేదు.

 

రోజూ చెంబుతో నీళ్లు, పసుపు, కుంకుమలు తీసుకొని తులసి వద్ద నిలబడి ఈ శ్లోకాన్ని పఠింటి నమస్కరించి ఆ నీటిని తులసి మొదట్లో పోయాలి. అనంతరం తులసి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయాలి. దీనివలన కర్మదోషాలన్నీ తొలగుతాయి. తులసీ దేవి నామములు స్మరిస్తేనే చాలు జీవన్ముక్తి కలుగుతుందని, అశ్వమేధ యజ్ఞ ఫలం లభిస్తుందని దేవిభాగవతం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇంకా తులసీని..

భ్రష్టత్వంతో నిండిపోయిన లోకాన్నంతా మహా జలప్రళయం ద్వారా నిర్మూలించి ఒక సరికొత్త లోకాన్ని పునర్నిర్మించాలనుకున్న దేవుడు, అందుకు నోవహును, అతని కుటుంబాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నాడు.

©2019 APWebNews.com. All Rights Reserved.