దేవునికి పూజలు ఏ ముఖంగా చేయాలో తెలుసా?

పూజ చేసేటప్పుడు ఏ ముఖాంగా పూజలు చేయాలంటే, ఇంటికి తూర్పు ముఖంగా కూర్చుని పూజ చేయాలి. అలాకాకుంటే ఉత్తర ముఖంగా కూర్చుని పూజలు చేయాలి.

ఇంటిలో పడమర దక్షిణ ముఖంగా కూర్చుని పూజలు చేయకూడదని వాస్తు నిపుణులు అంటున్నారు.అలాగే ఇంటి ఆవరణలో తూర్పు ఈశాన్యమున గాని, ఉత్తర ఈశాన్యమున గాని బోరు వేసుకోవచ్చును. తూర్పునగానీ, ఉత్తరమునగాని నీరు లభ్యము కానప్పుడు పడమరలో పంపు వేసుకోవచ్చును. ఇక నైరుతి ఇంటికి ద్వారం ఉండకూడదు. అది దక్షిణ నైరుతి అయినా, పడమర నైరుతి అయినా అక్కడ ద్వారం ఉండడం మంచిది కాదు. అలాకాకుంటే దక్షిణంలో గానీ దక్షిణ ఆగ్నేయంలో గానీ సింహ ద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చును. 

 

తాజా వార్తలు

©2019 APWebNews.com. All Rights Reserved.